Varför mångfald på arbetsplatsen?

Möjligheter och utmaningar

På DiversityIndex ser vi på mångfald ur flera perspektiv och vi arbetar med diskrimineringsombudsmannens sju diskrimineringsgrunder (etnicitet, funktionsnedsättning, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, trosuppfattning och ålder).

Olika forskningar visar att verksamheter gynnas och blomstrar vid rätt användning av mångfald, eftersom mångfald (oavsett vilken kategori det rör sig om) bidrar till både organisatoriska och ekonomiska vinster.

Mångfald i organisationen innebär tillgång till fler kundgrupper tack vare personalens språkkunskaper, nätverk och förståelse för olika gruppers livssituation. Graden av nytänkande är högre när människor med olika kön, bakgrunder och erfarenheter möts och samverkar. Vi ser olikheter som en grund för ökad trivsel och motivation hos medarbetarna.

Konsumenter idag är medvetna om och bryr sig om vilka värderingar och arbetssätt företag har, de stödjer organisationer som de uppfattar som etiska. Likväl bryr sig medarbetare i allt större utsträckning om vilka värderingar och arbetssätt en (potentiell) arbetsgivare har.